top of page

ייעוץ משפטי וכלכלי ייחודי

ד"ר איל בן זקן מעניק ייעוץ משפטי וכלכלי ייחודי לחברות ויחידים במצבי ניהול מיוחדים ומאתגרים. הייעוץ מתייחס לכלל ההיבטים הרלבנטיים - אחריות נושאי משרה וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות, הבראה, התייעלות וניתוח כלכלי של התאגיד. 

הנחת הייסוד הייחודית של ד"ר איל בן זקן

הליווי המוצע מתבסס על הנחת היסוד הייחודית של ד"ר איל בן זקן ולפיה עד שהתאגיד אינו חוצה את נקודת ה'אל חזור'

ונכנס לחדלות פירעון מוחלטת (על בסיס פרמטרים כלכליים ומשפטיים הנבחנים במסגרת הליווי), יש וניתן לפעול לשיקום והבראת התאגיד.

חיסון משפטי למנכ"ל ולדירקטורים

מתוך הבנה עמוקה של תחום חדלות הפירעון והתאגידים וכחלק מהידע והניסיון הייחודי מוצע גם ייעוץ וסיוע בכל הקשור לאחריות אישית שעלולה להיות מוטלת על חברי הדירקטוריון והמנכ"ל על פי סעיף 288 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018.

בהקשר זה חוק חדלות פירעון מטיל אחריות חדשה על מנכ"ל החברה ועל חברי הדירקטוריון שידעו או שהיה עליהם לדעת, כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון ולא נקטו אמצעים סבירים לצמצום היקפה, במקרים כאלו הם יישאו באחריות אישית כלפי התאגיד לנזקים שנגרמו לנושיו בשל מחדלם.

לצד הטלת האחריות החדשה לצמצום חדלות הפירעון, קובע חוק חדלות פירעון בסעיף 288 (ב), מנגנוני הגנה עבור חברי הדירקטוריון והמנכ"ל. בין היתר, קובע החוק חזקה כי דירקטור או מנכ"ל מילא את חובתו כך שלא תחול עליו אחריות אישית, אם קיבל סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים.

הצוות המייעץ

הצוות מובל על ידי ד"ר איל בן זקן שהינו בעל מומחיות בדיני תאגידים ודיני חדלות פירעון ומשלב ידע פרקטי ומעשי מן המעלה הראשונה עם ידע אקדמי מהותי. לד"ר בן זקן ניסיון עשיר בליווי חברות במצבי קיצון וייצוג נושאי משרה ובעלי תפקיד בסוגיות האמורות. 

ד"ר בן זקן משתף פעולה עם רואי חשבון ואנשי מקצוע המובילים בתחום זה ומתאים את הצוות הנכון ביותר עבור כל מקרה ומקרה.

השילוב האמור, מאפשר להציע שירות משפטי, עסקי וכלכלי יוצא דופן ולספק מענה אמיתי הכולל ניתוח, ליווי וסיוע בהתאמת הפעילות להוראות החוק ולמצב המשפטי והכלכלי הקיים.

bottom of page