top of page

תחומי התמחות

חדלות פירעון- חברות ויחידים

תחום חדלות הפירעון הינו חלק אינטגרלי מהעולם העסקי ומחיי הכלכלה. כמעט כל אדם או תאגיד משתמש באשראי במהלך פעילותו - נטילת משכנתה לצורך קניית דירת מגורים, רכישת מוצרים בתשלומים, עסקאות מימון פיננסיות מורכבות ועוד. הסיכון שמשאביו של מקבל האשראי לא יספיקו לתשלום מלוא חובותיו הוא חלק בלתי נפרד מהשימוש באשראי.

בעבר ההנחה הייתה שאי-תשלום החוב מבטא פגם מוסרי בהתנהלות החייב. הנחה זו אינה יכולה לעמוד בעידן המודרני והנוכחי ובוודאי לאור משברים כלכליים חיצוניים (דוגמת המשבר הכלכלי כתוצאה מהתפרצות מגפת הקורונה).

נקודת המוצא לפיכך של ד"ר בן זקן כלפי לקוחותיו בתחום זה היא שיש לראות את הכישלון ביכולת פירעון האשראי וחדלות פירעון כתאונה כלכלית ולא כפגם מוסרי.

לד"ר בן זקן מומחיות וניסיון רב בליווי חברות ויחידים המגיעים למצבי חדלות פירעון. תחום זה משלב מורכבויות משפטיות ועסקיות וד"ר בן זקן הינו בעלי ידע והבנה מעמיקים בשני תחומים אלו ובשילוב ביניהם. מרכיב נוסף בשירות של ד"ר בן זקן הוא היכולת לפעול בלוח זמנים קצר, וזאת כמתחייב ממצוקת החברות הנקלעות לקשיים וזקוקות לסיוע מקצועי מיידי לצורך מזעור נזקים ושיקום פוטנציאלי. לד"ר בן זקן גם ניסיון יחודי בתביעות נושאי משרה בעילות של חדלות פירעון וכחלק מכך ביכולת להתגונן בצורה הטובה ביותר מתביעות אלו ובמקרים מסויימים אף למנוע אותן טרם הגשתן.

דיני תאגידים

ד"ר בן זקן מלווה את מחזור החיים השלם של החברה. לד"ר בן זקן ניסיון רב בהקמת חברות, ניסוח ועריכת מסמכי התאגדות, ליווי מסחרי שוטף, ממשל תאגידי וענייני ציות, כמו גם הליכי פירוק. במסגרת כך, מטפל ד"ר בן זקן בהיבטים השונים של המשפט המסחרי לרבות בניסוח ובניהול משא ומתן של חוזים מסחריים ועסקיים.

ליטיגציה

לד"ר בן זקן ידע מקיף בטיפול בכל סוגי תיקי הליטיגציה ובכללם סכסוכים עסקיים ואזרחיים בכל תחומי המשפט המסחרי, ובכלל כך סכסוכים בין בעלי מניות בחברה, תביעות בנקאיות ועוד. ד"ר בן זקן מעניק גם ייעוץ מקדמי (אסטרטגי) הצופה פני סכסוך משפטי. שירות זה מסייע ללקוחותיו במידת הצורך להימנע מהגעה לערכאות ומהליכי ליטיגציה והשלכותיהם הנלוות או להיות ערוכים לקראת הליכים שכאלו. הניסיון הפרקטי, הידע הרב והיכולת לשלב בין תחומי מומחיות שונים של עולם הליטיגציה עם ידע וניסיון רב בתחומי משפט אחרים, מאפשרים לד"ר בן זקן להציע שירות אופטימילי.

חוות דעת

ד"ר בן זקן מעניק חוות דעת לדירקטוריונים ויחידים בתחומי מומחיותו. חוות הדעת של ד"ר בן זקן מביאות לידי ביטוי את השילוב בין ידע אקדמי נרחב ובין הפרקטיקה ועולם המעשה. חוות הדעת של ד"ר בן זקן מאופיינות בקפדנות, בירידה לפרטים ובמקצועיות.

bottom of page